Analyse Informatievoorziening Omgevingswet

Achtergrond

In 2016 heeft het parlement de Omgevingswet aangenomen als vervanging van een groot aantal wettelijke regelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. In 2021 moet deze wet in werking treden voor wat betreft het verbrede Omgevingsloket. Daarna volgt nog een transitieprogramma tot 2029, inclusief de implementatie van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), dat beleid en uitvoering gaat ondersteunen. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden krijgen gelijkelijk toegang tot alle beschikbare informatie, van vergunningsvereisten tot gegevens uit de basisregistraties. Er kan nu al in de geest van de wet gewerkt worden. De Omgevingswet moet leiden tot minder, maar meer overzichtelijke, regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk  en vertrouwen (van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’) als uitgangspunt. Het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. Het motto van de stelselherziening van het omgevingsrecht is: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit. CORSTENS informatiearchitectuur ondersteunt overheidsorganisatie die aan de slag willen met het in gereedheid brengen van de informatievoorziening voor de Omgevingswet. Daartoe wordt een analyse aangeboden, die inzicht geeft in de stand van zaken in verhouding tot de gewenste situatie, waarna een plan opgesteld kan worden om tot die gewenste situatie te komen. Daarbij wordt aangesloten op de activiteiten van het interbestuurlijk traject betreffende de invoering van de Omgevingswet en het DSO. Tevens wordt aangesloten bij de handreikingen, checklists en modellen, die de VNG ontwikkelt en ter beschikking stelt. De analyse kan zich uitstrekken van een quick scan tot een compleet informatieplan, afhankelijk van waar uw organisatie staat en wat de wensen zijn.

Inhoud

 1. Kader: verdeling van de bedrijfsfuncties van de Omgevingswet bij uw gemeente.
 2. Bepaling informatiebehoefte t.b.v de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet:
  • Omgevingsvisie
  • Programma
  • Decentrale gebiedsdekkende regeling, voor gemeenten het Omgevingsplan
  • Algemene rijksregels
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit
 3. Inventarisatie aanbod (naam, doel, technologie, inhoud, type output, knelpunten/ wensen/ plannen, bijzonderheden).
 4. Confrontatie van informatiebehoefte en -aanbod ==> gap (functioneel, datalogisch, organisatorisch, technologisch)
 5. Visie op en maatregelen voor het dichten van de gap. Dit betreft: processen, organisatie, informatie- en gegevensarchitectuur, regionale samenwerking, aansluiting op DSO, aansluiting op Informatiehuizen. Deze visie kan vervolgens uitmonden in een specifiek stelsel voor een gemeente, dat aansluit op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en eventuele landelijke collectieve voorzieningen (‘common ground’).

 

PDF document