Leergang Omgevingsrecht en geoinformatie

De door CORSTENS informatiearchitectuur ontwikkelde schriftelijke leergang “Omge-vingsrecht en Geoinformatie. Ruimtelijk terecht” wordt aangeboden als onderdeel van het onderwijsprogramma over vastgoedinformatie van Geodation.

Deze leergang dient ertoe een duidelijk beeld te verschaffen van de informatievoorzie-ning ten behoeve van het omgevingsrecht. Dit vanuit een beter begrip van dat omge-vingsrecht zelf. Het gaat erom het inzicht te vergroten in de mobilisering, verwerking en presentatie van de benodigde geoinformatie en te leren daarbij op zinvolle wijze ge-bruik te maken van allerlei bronnen. Tenslotte is de leergang gericht op het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om omgevingswetgeving effi-ciënt en effectief uit te voeren. De leergang gaat uit van de huidige situatie inclusief ruime aandacht voor de in 2021 in te voeren Omgevingswet met bijbehorend digitaal stelsel.

De leergang bevat meer dan voldoende informatie en wetenswaardigheden om leer-zaam en interessant te zijn voor zowel operationele medewerkers als voor leidingge-venden, adviseurs en beleids¬medewerkers.

De leergang bevat zeven leereenheden:
1. Omgevingsrecht en geoinformatie
2. Bestaand omgevingsrecht
3. Geoinformatie ten behoeve van omgevingsrecht
4. Gegevensinwinning en -beheer
5. Metadata en standaarden
6. Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet
7. Afsluiting van de leergang

De leergang wordt afgesloten met een examen, dat bij voldoende resultaat een certifi-caat oplevert. Informatie over de prijs en voorwaarden van deze leergang is te vinden op de website van Geodation. Nadere informatie over de inhoud en opzet van de leer-gang kan verstrekt worden door Hein Corstens (hein@corstens.nl of 0655382288).